Home Ngân hàng Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) là tổ chức tài chính quốc gia của Việt Nam, có trách nhiệm quản lý, điều hành, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên toàn quốc, đồng thời thực hiện các chính sách tiền tệ và điều tiết hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam.

NHNN còn là cơ quan quản lý nguồn vốn của nhà nước, thực hiện các chính sách tài khóa và quản lý dự trữ ngoại hối của Việt Nam.

Tổng quan Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được thành lập vào năm 1951 theo Nghị định số 15/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành....

Must Read

- Advertisement -